Svinefabrik

SVINEFABRIK

Billedet af en svinefabrik er et manipuleret forsøg på at vise den kommende fabrik ved Løserup. Der søges her om en ny svinestald på 5.000 m2 som med en udvidelse af den eksisterende stald giver et samlet staldareal på ca. 7.500 m2 svarende til størrelsen af Bauhaus i Holbæk. Dertil kommer to 8 m høje fodersiloer på 30 ton og tre 13 m høje siloer på 1.000 ton hver. Ansøgningen omfatter en samlet produktion på 27.000 smågrise og 20.000 slagtesvin (svarende til 755 DE)1.

Luftforureningen med ammoniak og kvælstof fra gylle er i ansøgningen oplyst til at blive godt 5 ton, idet man i den nye stald satser på at kunne fjerne mere end halvdelen af ammoniakken fra staldluften. Alligevel bliver der tale om 11 gange større udledning end den oplyste nudrift! Eller 4 gange den udledning, som sidst er blevet godkendt ifm. en ansøgning fra 2014.

Det er denne 4 til 11 gange højere ammoniakudledning, naboerne og de følsomme naturområder skal tåle, hvilket er svært at forestille sig i lyset af de nuværende lugtgener. Men med en ny beregningsmodel er det imidlertid lykkedes at regne sig frem til værdier, der holder sig på eller lige under de lovmæssige grænser for lugt og miljøpåvirkning.

I den forbindelse regnes Løserup by ikke længere som en samlet bebyggelse, og beboerne skal derfor nu kunne tåle dobbelt så meget lugt. Det skyldes, at definitionen er blevet ændret fra 6 til 8; dvs. mindst 8 huse skal hver især ligge i en afstand på under 200 m til de øvrige huse for at de kan betegnes som en samlet bebyggelse. Og huse med landbrugspligt tæller ikke med.

Oven i dette kommer den luftbårne svine-MRSA, som med de seneste undersøgelser kan vise sig at udgøre en mindst lige så stor sundhedsrisiko som gyllens mange skadelige stoffer.

Et så stort produktionsanlæg vil tillige bidrage med en betydelig mængde tung trafik, der vil belaste de små veje på Næsset, gennem Løserup og Udby.

Svinefabrikker rammer beboere i nærområdet hårdt på pengepungen.
En undersøgelse fra Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut viser en nøje sammenhæng, at jo større svinebesætningerne bliver, jo mere falder husene i værdi.

1) Ifølge artikel i dagbladet Information den 22.3.2018 er ansøgningen ændret til, at der nu skal produceres 27.000 slagtesvin og lige så mange smågrise svarende til 960 DE.
Det er det samme som 14 gange nudriften på 69 DE (!) - eller godt 6 gange mere end seneste tilladelse fra 2014.