Udby vig

UDBY VIG

På foranledning af Vestsjællands Amt, Holbæk Kommune og Danmarks Naturfredningsforening blev der i 1998 fredet et område på Tuse Næs ved Udby Vig samt et værdifuldt udsigtsplateau sydøst for Hønsehalsskoven.
Iflg. fredningskendelsen ”for at sikre at hele området forbliver åbent, og for at give mulighed for at hele områdets naturhistoriske, herunder botaniske, geologiske og landskabelige værdier, vedligeholdes og forbedres.
Ligeledes skal det give offentligheden mulighed for landskabelige og naturmæssige oplevelser af det fredede område.”

Senere har området fået status som Habitatområde og Natura 2000-område. I alt er der tale om 385 ha, som også inkluderer Bognæs skov, Mosemark skov samt Hønsehalsskoven. Et Natura 2000-område er udpeget for
at beskytte bestemte arter og naturtyper, der er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Der er altså tale om et specielt betydningsfuldt fredet område.

Sammenhængende åbne strandenge, som de forekommer ved Udby Vig, er sjældne i Danmark, og strandengene ved vigen har efter national målestok ganske særlige biologiske værdier. Området rummer en rigdom af særlige planter og et rigt dyreliv. Der findes flere planter, der er på rødlisten over truede arter i Danmark. Flere af områdets orkideer er sjældne, f.eks. har langakset trådspore her et af sine sidste voksesteder.

I fredningskendelsen beskriver Danmarks naturfredningsforening yderligere området vest for Hønsehalsskoven som et bevaringsværdigt landskab med kulturværdier og en sjælden uforstyrret ubrudt linje i landskabet.

Naturstyrelsen vurderer imidlertid, at mange af de naturtyper, som området er udpeget til at beskytte, er negativt påvirket af atmosfærisk kvælstof-deponering (ammoniak). I 2012 var tåle-grænsen overskredet for mindst 8 af de udpegede arter og naturtyper, og 3 arter af orkideer er allerede forsvundet fra området.

Det er Holbæk kommunes ansvar at beskytte Natura 2000-området Udby Vig og overholde den handleplan, der er lavet for området.